Oferta d’ocupació

Convocatòria de selecció de personal per concurs-oposició per cobrir la plaça vacant de Tècnic de Màrqueting i Promoció del Patronat de Turisme Costa Brava Girona mitjançant promoció interna.

1. Requisits i característiques de l’oferta de treball

2. Model de sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció de personal

3. Anunci llista definitiva d’admesos, designació Tribunal Qualificador i dia i hora de realització de la prova d’oposició

4. Resultats de les fases de concurs-oposició i entrevista, i anunci resultat final del procés de selecció

Oferta de treball d’administratiu de suport i atenció als serveis jurídics, en règim de contracte laboral temporal

1. Requisits i característiques de l’oferta de treball

2. Resultats de la prova oral i anunci del resultat final del procés de selecció

Convocatòria de selecció de personal per concurs-oposició per la formació d’una borsa de treball per la plaça de Tècnic de fires i accions promocionals del departament de màrqueting i promoció del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, mitjançant la contractació de personal laboral interí.

 1. Edicte de la convocatòria (PDF)
 2. Model de sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció de personal (DOC)
 3. Llista provisional d’admesos i exclosos (PDF)
 4. La llista definitiva d’admesos i exclosos, el nomenament de Tribunal Qualificador i convocatòria de dia i hora de la prova escrita (fase d’oposició) (PDF)
 5. Publicació de resultats obtinguts en la fase de concurs-oposició i data de convocatòria prova oral (PDF)
 6. Resultats de la fase d’entrevista i anunci del resultat final del procés de selecció (PDF)

Convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball de responsable jurídic, en règim de personal laboral interí, i per a la constitució d’una borsa de treball, mitjançant concurs lliure.

 1. Edicte de la convocatòria (PDF)
 2. Llista provisional d’admesos i exclosos (PDF)
 3. Llista definitiva d’admesos i exclosos per a la selecció de personal per al lloc vacant de responsable jurídic, en règim de personal laboral interí, mitjançant concurs lliure (PDF)
 4. Anunci de resultats obtinguts per al concurs de mèrits de responsable jurídic (PDF)


Convocatòria per al procés de selecció extern de personal per cobrir la plaça vacant de Product Manager del Club d’Enogastronomia, en caràcter temporal

 1. Edicte resolució aprovació convocatòria i bases (PDF)
 2. Model de sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció de personal (DOC)
 3. Llistat provisional d’admesos i exclosos (PDF)
 4. Llista definitiva d’admesos i exclosos, nomenament del tribunal qualificador i convocatòria de la prova escrita (PDF)
 5. Anunci de resultats obtinguts en la fase d’oposició-concurs i data convocatòria prova oral (PDF)
 6. Resultats de la fase d’entrevista i anunci del resultat final del procés de selecció (PDF)


Convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball de responsable jurídic, en règim de personal laboral interí, i per la constitució d’una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure.

 1. Edicte de la convocatòria (PDF)
 2. Llistat provisional d’admesos i exclosos (PDF)
 3. Llista definitiva d’admesos i exclosos per a la selecció d’un lloc de treball de responsable jurídic. Anunci del dia de convocatòria de la prova de nivell C1 de català i de la primera prova de coneixements teòrics (PDF)
 4. Anunci de resultats de la primera fase d’oposició (PDF)


Convocatòria de concurs per a la formació d’una borsa de treball per a la contractació laboral temporal de personal de suport i atenció, per al Departament d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A.

 1. Bases específiques de la convocatòria (PDF)
 2. Model de sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció de personal (DOC)
 3. Llistat provisional d’admesos i exclosos (PDF)
 4. Llistat definitiu d’admesos i exclosos (PDF)
 5. Anunci de resultats de la fase de concurs i convocatòria d’entrevista personal (PDF)
 6. Anunci de resultats de la fase d’entrevista personal i qualificació final dels aspirants (PDF)


Tècnic en Comunicació Corporativa, Imatge i Product-Manager

 1. Edicte resolució: Aprovació relació de persones admeses a la convocatòria del concurs-oposició del procés de selecció extern de personal, per cobrir la vacant de la plaça de tècnic en Comunicació Corporativa, Imatge i Product-manager del club Unique-premiu, nomenament del Tribunal Qualificador i anunci lloc, data i hora de realització de la prova
  Edicte resolució (PDF)
 2. Resolució: Aprovació convocatòria i bases que han de regular el procés de selecció extern de personal per cobrir la plaça vacant de Tècnic en Comunicació Corporativa, Imatge i Product-Manager del Club Unique-Premium, en caràcter temporal
  Bases de la convocatòria (PDF)
 3. Resultats de les proves: Valoracions de la fase d’oposició-concurs per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a en comunicació corporativa, imatge i product-manager del Club de Producte Unique-Premium. 
  Anunci dels resultats de les proves (PDF)
 4. Candidat guanyador: Acta del tribunal qualificador del procés selectiu de personal extern per donar cobertura a la plaça vacant de tècnic en comunicació corporativa, imatge i product-manager del Club Unique-Premium, en caràcter temporal
  Acta del tribunal qualificador (PDF)