Instruccions Internes de Contractació

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I.- Objecte i àmbit d’aplicació.

Article 1. Objecte de les instruccions internes de contractació.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Article 3. Definició dels contractes sotmesos a les presents IIC.

Article 4. Valoració de l’import estimat dels contractes.

Article 5. Contingut mínim dels contractes.

Article 6. Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent.

Article 7. Arbitratge.

 

Capítol II. Perfil del contractant i Principis reguladors.

Article 8. Perfil del contractant.

Article 9. Principi de publicitat.

Article 10. Principi de concurrència.

Article 11. Principi de transparència.

Article 12. Principi de confidencialitat.

Article 13. Principis d’igualtat i no discriminació.

 

Capítol III. Òrgans de contractació i assistència.

Article 14. Òrgans de contractació.

Article 15. Funcions de l’òrgan de contractació.

Article 16. Mesa de contractació.

Article 17. Funcions de la Mesa de contractació.

Article 18. Valoració de les proposicions i proposta d’adjudicació quan no es constitueixi una Mesa de contractació.

Article 19. Propostes d adjudicació.

 

Capítol IV. Capacitat dels contractistes.

Article 20. Els contractistes.

Article 21. Capacitat d’obrar dels contractistes.

Article 22. Empreses no pertanyents a la Unió Europea i principi de reciprocitat.

 

Capítol V. Solvència econòmica, financera i tècnica i prohibicions de contractar.

Article 23. Solvència econòmica i financera del candidat.

Article 24. Solvència tècnica i professional.

Article 25. Valoració de la solvència econòmica i tècnica del licitador per referència a altres empreses.

Article 26. Valoració de la solvència econòmica i tècnica del licitador per referència a altres empreses.

Article 27. Classificació empresarial.

Article 28 Prohibicions de contractar.

 

TÍTOL SEGON: ACTUACIONS PREPARATÒRIES DELS CONTRACTES

Capítol I. Disposicions comuns als contractes regulats en les IIC.

Secció I De l’expedient de la contractació

Article 29. Inici i contingut de l’expedient

 

Secció II Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques.

Article 30. Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Article 31. Plec de Prescripcions  Tècniques.

Article 32. Plec de Prescripcions Tècniques.

 

Capítol II. Normes de publicitat i terminis de concurrència.

Article 32. Normes de publicitat.

Article 33. Terminis de presentació de proposicions dels licitadors.

 

TÍTOL TERCER: SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES

Capítol I. Procediments de contractació.

 

Article 34. Procediments de contractació.

Article 35. Procediment obert.

Article 36. Desenvolupament del procediment obert.

Article 37. Procediment restringit.

Article 38. Procediment negociat.

Article 39. Procediment negociat per altres raons.

Article 40. Desenvolupament del procediment negociat previst en els articles anteriors.

Article 41.Procediment d’adjudicació directa per raó de l’import. Contractes menors.

Article 42. Desenvolupament de l’adjudicació directa per raó de l’import.

Article 43. Procediment d’adjudicació directa per causa diferent de l’ import.

Article 44. Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa per raons diferents a l’import.

 

Capítol II. De la presentació de les proposicions.

Article 45. Proposicions presentades pels interessats

Article 46. Forma de presentació de la documentació en els procediments regulats en les presents instruccions.

Article 47. Lloc de presentació d’ofertes.

Article 48. Documentació acreditativa de la capacitat i solvència.

Article 49. Qualificació de la documentació, defectes i omissions esmenables.

Article 50. Criteris de valoració

Article 51. garanties provisional i definitiva.

Article 52. Valoració de les proposicions i obertura pública de l’oferta econòmica.

Article 53. Ofertes desproporcionades o anormals.

Article 54. Aplicació dels criteris d’adjudicació.

Article 55. Excepció dels procediments d’adjudicació directa per raó de l’import.

 

Capítol III. De l’adjudicació i formalització dels contractes.

Article 56. Adjudicació.

Article 57. Formalització del contracte.

 

Capítol IV. Execució i Extinció

Article 58. Responsable del contracte.

Article 59. Subcontractació.

Article 60. Modificació del contracte.

Article 61 Penalitats per incompliment.

Article 62. Extinció del contracte.

 

DISPOSICIONS FINALS

Disposició Final Primera.

Disposició Final Segona.

Disposició Final Tercera.

Disposició Final Quarta.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Disposició Transitòria Primera.

 

ANNEX I. Quadre Explicatiu.

 

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA, S.A.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El dia 31 d’octubre de 2007 es va publicar al BOE la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (en endavant, referida en les presents Instruccions com TRLCSP). El principal objectiu consisteix en regular la contractació del sector públic, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats.

Amb aquesta Llei es transposa la Directiva 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 31 de març de 2004 sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, subministraments i serveis.

El Patronat de Turisme Costa Brava, S.A. ( en endavant PATRONAT) és una societat anònima, que té per objecte social coordinar i fomentar la labor de les diferents entitats locals i comarcals, en ordre a una promoció i desenvolupament del turisme en les comarques de Girona i concretament la Societat té per objecte, d’acord amb els seus estatuts, el compliment dels següents fins:

a) L’estudi i desenvolupament de les directrius globals de la política de turisme de les comarques gironines.

b) Promoure la presència activa de l’oferta de les comarques de Girona en el mercat turístic i procurar la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme.

c) Promoure, produir i distribuir els materials publicitaris o informatius necessaris.

d) Donar suport, material i tècnic, a les iniciatives i activitats d’entitats amb finalitats semblants d’àmbit d’actuació més reduït i procurar-ne la coordinació.

e) Procurar la coordinació de la pròpia Societat amb estaments i organitzacions d’àmbit més ampli, nacional o supranacional, assumint, en tot allò que sigui possible, les directrius que en matèria dicta o propaga la Generalitat de Catalunya a través dels seus organismes competents.

f) Organitzar i desenvolupar campanyes i accions de tota mena, que a més d’anar orientades als fins propis del Patronat, serveixin de plataforma eficaç tant per a la potenciació d’imatge de les diferents ofertes turístiques de les comarques gironines, com per a la comercialització per part de les empreses o agrupacions d’empreses dels seus productes turístics.

g) Estudiar els problemes turístics de les comarques gironines i actuar en tot moment en defensa del seu bon nom, prestigi i qualitat, i adoptar o proposar, quan no sigui de la seva competència i abast, les mesures més pertinents per solucionar-los.

h) Gestionar, proposar o realitzar qualsevol altres accions que puguin contribuir al foment turístic del seu àmbit geogràfic.

Des de la seva entrada en vigor de la Llei 30/2007 de Contractes de Sector Públic, aquesta llei ha estat objecte de diverses modificacions i en virtut de l’autorització atorgada per la disposició final trigèsima segona de la Llei 2/2011, de 4 de març de Economia Sostenible, s’aprova el Reial Decret  llei 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, referit en aquestes Instruccions com TRLCSP) derogant la Llei de 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del Sector públic .

L’objectiu principal d’aquestes instruccions és adaptar les anteriors als canvis produïts  derivats de les modificacions de la normativa de contractació.  Així mateix, amb aquestes instruccions es pretén regular la contractació del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A., amb la finalitat de garantir el compliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats. Aquesta llei transposa la Directiva 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 31 de març de 2004 sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, subministraments i serveis, i substitueix el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Als efectes d’aplicació del TRLCSP el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A té la consideració de poder adjudicador de conformitat amb allò que disposa el darrer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 3 de l’esmentada norma legal, amb relació a l’article 3.3 d’aquest mateix text refós. En tal sentit, l’article 191.b) del TRLCSP disposa que els òrgans competents dels poders adjudicadors que no tinguin el caràcter d’administracions públiques hauran d’aprovar unes instruccions, d’obligat compliment en l’àmbit intern de les mateixes, en les quals es regulin els procediments de contractació de manera que quedi garantida l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i no discriminació.

Amb la finalitat de complir amb les exigències legals, es procedeix a proposar les present ICC el Consell d’Administració de l’entitat, com a òrgan de direcció de la mateixa .

 

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte de les Instruccions Internes de Contractació (IIC)

Les presents IIC, en compliment del què disposa l’article 191 de la TRLCSP, tenen per objecte la regulació dels procediments de contractació amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i l’adjudicació del contracte a l’oferta més avantatjosa.

Les presents instruccions, d’acord amb el què estableix la TRLSCP, no tenen per finalitat regular l’execució, els efectes i l’extinció dels contractes, que es regularan pel dret privat.

 

Article 2.- Àmbit d’aplicació.

Les present IIC s’aplicaran als procediments d’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada que realitzi la societat.

Són contractes no subjectes a regulació harmonitzada, els contractes d’obres, subministraments i serveis que celebri la Societat, el valor estimat dels quals sigui inferior als 5.000.000 per als contractes d’obres, i als 200.000 per als contractes de subministraments i els contractes de serveis.

També es consideraran contractes no subjectes a regulació harmonitzada, altres contractes que no resultin exclosos de l’àmbit d’aplicació de la TRLCSP i que no puguin qualificar-se com d’obres, subministrament i serveis segons les normes de la Secció 1ª del Capítol II del Títol Preliminar, amb independència de quin sigui el valor estimat dels mateixos.

Els imports per determinar si un contracte està subjecte o no a regulació harmonitzada segons la TRLCSP, es modificaran de forma automàtica i sense cap necessitat d’aprovació quan aquells resultin modificats per una norma.

 

Article 3 . – Definició dels contractes sotmesos a les presents IIC.

1. Contracte d’obres.

S’entén per obra el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil destinat a complir per sí mateix una funció econòmica o tècnica que tingui per objecte un bé immoble. A aquets efectes, són contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una obra o la realització dels treballs enumerats a l’annex 1 de la TRLCSP. Així mateix, també tindran la consideració de contracte d’obres quan s’encarregui la realització conjunta del projecte i l’execució de l’obra.

2. Contracte de subministrament.

S’entén per contracte de subministrament aquells que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer o l’arrendament amb o sense opció de compra de productes o béns mobles.

3. Contracte de serveis.

S’entén per contracte de servei aquells que tenen per objecte la prestació de fer consistent en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra o subministrament. Als efectes de l’aplicació de les presents IIC, els contractes de serveis es divideixen en les categories esmentades a l’annex II de la TRLCSP.

4. Contractes Mixtes.

S’entén per contracte mixta aquell que conté prestacions corresponents a dos o més contractes dels regulats en les presents IIC. Als efectes de l’aplicació de les normes establertes en les presents IIC relatives a la publicació i adjudicació d’aquests contractes, es considerarà com principal la prestació de major import econòmic, calculada en els termes establerts a l’article següent.

 

Article 4. Valoració de l’import estimat dels contractes.

Sempre que el text de les present IIC faci referència a l’import o quantia dels contractes s’entendrà que no hi està inclòs  l’IVA, excepte que s’indiqui expressament el contrari.

El càlcul del valor estimat d’un contracte haurà de basar-se en l’import total, sense IVA. Per aquest càlcul s’haurà de tenir en compte l’import total estimat, incloses les eventuals pròrrogues del contracte.

En els contractes de subministrament, quan la provisió de productes adopti la forma d’arrendament financer, arrendament o compravenda a terminis, el valor que es prendrà com a base per calcular el valor estimat del contracte serà el següent: Quan la durada del contracte sigui igual o inferior a dotze mesos, el valor total estimat per la duració del contracte. Quan la durada del contracte sigui superior a 12 mesos, el valor total inclourà l’import del valor residual.

En els contractes de durada indeterminada, el valor total estimat del contracte serà el valor mensual multiplicat per 48 mesos.

En el cas de contractes de subministrament o servei de caràcter periòdic o aquells que s’hagin de renovar en un període de temps determinat, es prendrà com a base per al càlcul del valor estimat del contracte alguna de les següents quantitats; (I) el valor real dels contractes successius similars adjudicats durant l’exercici precedent o durant els dotze mesos previs, o (II) el valor estimat total dels contractes successius adjudicats durant els dotze mesos següents al primer lliurament o en el transcurs de l’exercici si aquest fos superior a 12 mesos.

En tot allò que no s’estableix en aquest article serà d’aplicació l’article 88 TRLCSP.

 

Article 5. Contingut mínim dels contractes.

Els contractes subjectes a les presents IIC s’hauran de formalitzar per escrit, a excepció dels contractes menors, en aquest cas només serà necessari el full d’encàrrec, i està prohibida la contractació verbal.

Els contractes subjectes a les presents IIC hauran d incloure, com a mínim, les següents mencions:

a. La identificació de les parts i l’acreditació de la capacitat del firmant per subscriure el contracte.

b. La definició de l’objecte del contracte.

c. L’enumeració dels documents que conformen el contracte, entre els que hi haurà de constar els Plecs de condicions, si s’escau. En el cas de contractes d’obres caldrà fer referència al projecte, si s’escau.

d. El preu del contracte o la manera de determinar-lo, i les condicions de pagament.

e. La durada del contracte o les dates estimades d’inici i finalització, així com la durada de les pròrrogues en cas d’estar previstes.

f. Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions.

g. La imposició de penalitzacions, si s’escau.

h. Les causes de resolució i les seves conseqüències.

i. Referència a la legislació aplicable.

j. Crèdit pressupostari.

k. La submissió a la jurisdicció o arbitratge.

 

Article 6.- Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent.

Els contractes subscrits per la Societat, subjectes a les presents IIC, tindran la consideració de contractes privats i la jurisdicció civil serà la competent per conèixer les incidències i/o reclamacions de la seva preparació i adjudicació, i també respecte dels efectes, compliment i extinció dels mateixos.

No obstant, seran aplicable les normes contingudes article 60 sobre modificació de contracte.

 

Article 7.- Arbitratge.

En els Plecs de Clàusules particulars es podrà preveure, per part de l’òrgan de contractació, la remissió a un arbitratge, de conformitat amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, per a la solució de les diferències que puguin sorgir sobre els efectes, compliment i extinció dels contractes que se celebrin a l’emparament de les presents IIC.

 

Capítol II. Perfil del contractant i Principis reguladors.

Article 8.- Perfil del contractant.

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat en els casos exigits per aquestes IIC, per la legislació vigent o en els que així es decideixi voluntàriament, l’òrgan de contractació difondrà, a través de la web http: costabrava.org

 

Article 9.- Principi de publicitat.

S’entendrà per principi de publicitat totes aquelles actuacions que la societat realitzi per garantir el coneixement, per part dels possibles licitadors, dels procediments de contractació i dels contractes formalitzats per la societat.

Amb aquesta finalitat, les presents IIC regularan les condicions per les que es donarà compliment a la publicitat dels diferents procediments de contractació, mitjançant la inserció d’anuncis al Perfil del contractant o altres mitjans, que es qualificaran d’anuncis previs, de licitació i d’adjudicació.

Anunci de licitació: aquell que la societat realitzi per donar a conèixer l’inici d’un procediment de contractació per l’adjudicació d’un contracte objecte de les presents IIC. Aquest anunci serà obligatori per la societat en aquells procediments regulats a les presents IIC que així ho estableixin.

Anunci d’adjudicació: aquell que la societat realitzi per donar a conèixer els contractes adjudicats en els casos assenyalats en les presents IIC. S’estableix que els terminis assenyalats en dies en les presents IIC es consideraran com a dies naturals, a no ser que expressament s’indiqui que són dies hàbils, que es comptaran de conformitat amb la normativa administrativa.

 

Article 10.- Principi de concurrència.

Als efectes de les presents IIC, s’entendrà per principi de concurrència totes aquelles actuacions per garantir el lliure accés, en aquells procediments que així s’estableixi, de tots aquells candidats capacitats per a la correcta realització de l’objecte contractual.

En els procediments negociats i en els procediments  d’adjudicació directa (P.2000, P.1000)  que se celebrin a l’emparament de les presents IIC, s’entendrà garantit el principi de concurrència amb la petició d’ofertes a un mínim de tres candidats, sempre que sigui possible, seleccionats per la societat i que estiguin plenament capacitats per a l’execució del contracte.

Excepcionalment, l’entitat podrà adjudicar de forma directa aquells contractes que, per raó d’import, així ho estableixin les presents IIC, d’acord amb el que determina l’article 170 de la TRLCSP.

Així mateix, la societat podrà adjudicar de forma directa a un únic candidat quan concorrin les causes previstes en les presents IIC i prèvia elaboració d’un informe motivat, no vulnerant aquesta adjudicació el principi de concurrència.

 

Article 11.- Principi de transparència.

Als efectes de les presents IIC, s’entendrà per principi de transparència totes aquelles actuacions que la societat realitzi amb la finalitat de donar a conèixer la seva contractació i garantir el coneixement per part de tercers dels diferents procediments i tràmits que integren els procediments de contractació subjectes a aquestes IIC, i en particular dels criteris de selecció i adjudicació, de la puntuació de l’adjudicació realitzada, així com el coneixement per part dels licitadors no adjudicataris dels motius que justifiquin la seva exclusió o no adjudicació a través del procediment previst en les presents IIC.

 

Article 12.- Principi de confidencialitat.

Als efectes de les presents IIC, s’entendrà per principi de confidencialitat l’obligació de la societat, dels seus òrgans de contractació i de les diferents persones que intervinguin en els procediments de contractació, de no divulgar la informació facilitada pels candidats que aquestes hagin designat com a confidencial.

En particular, tindrà aquest caràcter els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes que expressament indiqui el licitador.

No tindrà la consideració d’informació confidencial aquella documentació o informació que la societat hagi de fer pública per garantir els principis regulats a les presents IIC.

Els contractistes hauran de respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que tinguin accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en els Plecs o en el contracte, o que així l’indiqui la societat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.

 

Article 13.- Principis d’igualtat i no discriminació.

Els procediments de contractació regulats en les present IIC hauran de garantir la igualtat de tractament de tots els licitadors i la no discriminació, per cap causa, dels mateixos, i no es podrà realitzar cap actuació que tingui com a finalitat afavorir a uns licitadors o perjudicar-ne d’altres. Els requisits de solvència econòmica i financera, professional i tècnica que, degudament justificats, s’estableixin en el Plec de Clàusules Particulars no vulneraran el principi d’igualtat i no discriminació.

En cap cas es podran establir prescripcions tècniques que mencionin productes d’una fabricació o procedència determinades o procediments especials que tinguin per objecte afavorir o eliminar determinades empreses o productes, a no ser que aquestes prescripcions tècniques resultin indispensables per a la definició de l’objecte del contracte. En particular, no es podran fer referències a marques, patents o tipus, o un origen o procedència determinats, amb les excepcions que per raons tècniques o artístiques o per qualsevol altra raó relacionada amb la protecció de drets d’exclusivitat. No obstant això, s’admetran aquestes referències acompanyades de la menció o equivalent quan sigui difícil definir l’objecte contractual a través de prescripcions tècniques suficientment precises o intel·ligibles.

Qualsevol aclariment o precisió que es realitzi sobre els plecs, condicions del contracte, etc. es posaran en coneixement dels licitadors a través del Perfil del Contractant.

 

Capítol III. Òrgans de contractació i assistència.

Article 14.- Òrgans de contractació.

Són òrgans de contractació de la societat aquells que s’estableixen en el seus Estatuts o normes de creació i apoderament.

D’acord amb l’article 11.3 dels Estatuts socials del Patronat, correspon al Consell d’Administració, entre d’altres, la facultat de:

“Comprar, vendre, permutar i per qualsevol altre títol adquirir, alienar, transmetre i gravar bens immobles, semovents o automòbils i drets sobre aqueixos constituïts; contractar obres i serveis; concórrer a subhastes i concursos i qualsevol altre classe de contractació administrativa, formulant propostes i millorant-les, constituint i retirant fiances provisionals o definitives, i formalitzant els corresponents contractes i la seva documentació.”.

D’acord amb l’acord del Consell d’Administració, adoptat en sessió de data 23 de desembre de 2009, es procedeix  a la delegació de competències per autoritzar la contractació:

“PRIMER.- Autoritzar el President per tal que realitzi les contractacions, dins els paràmetres de la IIC, quan llur import s’estableixin dins el paràmetres del procediment negociat sense publicitat. (de 200.000,01 a 1.000.000,00 euros en contractes d’obres i de 50.000,01 a 100.000,00 euros en contractes de subministrament).

SEGON.- Autoritzar a la Directora per tal que realitzi les contractacions, dins els paràmetres de la IIC, quan llur import s’estableixin dins el paràmetres del procediment de contractes menor, P.2000, P.1000. (inferior o igual a 200.000,00 euros en contractes d’obres i inferior o igual a 50.000,00 euros en contractes de subministrament).

TERCER.- La Presidència i la Direcció donarà compte de les resolucions adoptades en virtut d’aquest acord al Consell d’Administració del Patronat en les reunions ordinàries que celebri.”.

 

Article 15.- Funcions de l’òrgan de contractació.

Les funcions de l’òrgan de contractació de la societat seran les assignades per les presents IIC, amb caràcter enunciatiu, però no limitatius, les següents:

 1. Aprovació de l’expedient de contractació.
 2. Aprovació dels Plecs de Clàusules Particulars i els de Prescripcions Tècniques.
 3. Designació dels membres de la Mesa de Contractació, Unitat Tècnica o altres òrgans assessors.
 4. Exclusió de les ofertes anormals o desproporcionades.
 5. Adjudicació del contracte.
 6. Interpretació, modificació i resolució del contracte.

 

Article 16.- Mesa de Contractació.

Per a l’adjudicació de contractes diferents al procediment negociat o d’adjudicació directa, l’òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de Contractació, que estarà configurat per els membres que es determini en el plec de clàusules administratives, i en tot cas,  per els següents membres:

 • Un president (la Directora del Patronat) amb veu i vot
 • Per un secretari ( El Secretari del Consell d’Administració o persona en qui delegui)
 • La Interventora ( La Interventora del Patronat o persona en qui delegui.)

La designació dels membres de la Mesa podrà fer-se amb caràcter permanent o de manera específica per a l’adjudicació d’un o més contractes. Si és permanent o se li atribueixen funcions per a una pluralitat de contractes, la seva composició haurà de publicar-se al Perfil de contractant de l’entitat.

Potestativament es podrà constituir la Mesa de contractació si l’òrgan de contractació així ho requereix.

 

Article 17.- Funcions de la Mesa de contractació.

Són funcions de la Mesa de Contractació:

a. La qualificació de la documentació acreditativa de la personalitat i, si s’escau, de la representació i la capacitat per a contractar, així com de la documentació relativa a les causes d’exclusió per a contractar.

b. La valoració de la solvència econòmica, financera, tècnica o professional.

c. La notificació dels defectes esmenables i la determinació dels empresaris admesos i no admesos a la licitació.

d. La valoració de les ofertes. En els supòsits que la valoració de les proposicions hagi de tenir en consideració criteris diferents del preu, la Mesa podrà sol·licitar, abans de formular la proposta, els informes tècnics que consideri precisos. Aquests informes també es podran sol·licitar quan sigui necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques del Plec.

e. La celebració de l’obertura pública de les ofertes econòmiques i la resolució de qualsevol incidència que es produeixi durant l’acte.

f. La valoració de la concurrència de les ofertes anormals o desproporcionades, prèvia tramitació del procediment establert en les presents IIC.

g. L’elevació de la proposta d’adjudicació del contracte a l’òrgan de contractació.

h. Totes les funcions necessàries per a la qualificació i valoració de les proposicions, així com per a formular una proposta d’adjudicació, i aquelles altres que li atribueixi l’òrgan de contractació de la societat.

Als membres de la mesa de contractació se’ls garanteix el seu dret a emetre el seu parer quan sigui contrari a la majoria, i a que consti en acta la seva actitud raonada.

 

Article 18. Valoració de les proposicions i proposta d’adjudicació quan no es constitueixi una Mesa de Contractació.

En els procediments d’adjudicació en els quals no es constitueixi una Mesa de contractació, la valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional, així com de les ofertes presentades, correspondrà als serveis tècnics del departament que realitzi l’encàrrec. Igualment formularà la proposta d’adjudicació del contracte a l’empara dels informes tècnics de valoració de l’oferta, si es consideren necessaris.

 

Article 19. Propostes d’adjudicació.

En les propostes d’adjudicació que es formulin a l’emparament de les presents IIC, figurarà l’ordre de prelació dels licitadors que han formulat una proposta admissible, amb les puntuacions que han obtingut. Les propostes d’adjudicació no generaran cap dret mentre no s’aprovi l’adjudicació.

 

Capítol IV. Capacitat dels contractistes.

Article 20.- Els contractistes.

1. Podran celebrar els contractes regulats en les presents IIC les persones naturals o jurídiques, de naturalesa pública o privada que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència econòmica i financera, tècnica o professional, i no es trobin incurses en causa de prohibició de contractar de conformitat amb el que s’estableix a les presents IIC, requisits que hauran de concórrer en el moment de finalització del termini de presentació d’ofertes.

2. L’òrgan de contractació, si ho estima convenient, podrà establir en el plec de clàusules administratives particulars que l’aportació inicial de la documentació acreditativa dels compliment de requisits previs al licitadors-tals com la personalitat jurídica i representació, la solvència econòmica i financera, i la solvència tècnica i professionals es substitueixi per una declaració de responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració. Serà suficient amb aquesta declaració de responsable pels contractes d’obres amb valor inferior a 1.000.000 euros i de subministraments i serveis amb valor estimat inferior a 100.000 euros. Si fos així, el licitador  a favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació haurà d’acreditar davant l’òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents exigits.

3. La societat podrà contractar amb licitadors o candidats que participin conjuntament. Les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efectes, i no hauran de formalitzar les unions en escriptura pública fins que s’ hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor. Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per a exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia significativa.

A l’efecte de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió temporal hauran d’indicar els noms i les circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de cadascun, així com que es comprometen a constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.

La durada de les unions temporals d’empresaris coincidirà amb la del contracte fins a la seva extinció.

Les Unions temporals d’empreses han de presentar, en el moment d’acreditar la capacitat la solvència, la memòria que estableix la legislació reguladora de les unions temporals d’empreses, en que cal indicar els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar, si s’escau, a l’execució del contracte.

Els contractistes que participin conjuntament en un contracte respondran solidàriament de les obligacions contretes.

 

Article 21.- Capacitat d’obrar dels contractistes.

1. Els contractistes hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, la seva representació en tots els procediments d’adjudicació regulats en les presents IIC, així com que no incorren en cap causa de prohibició per contractar. La forma d’acreditar aquesta capacitat serà l’establerta a la TRLCSP i/o a les presents IIC.

No obstant, en els contractes menors s’entendrà acreditada la capacitat de l’empresari o professional amb la presentació de la factura corresponent, sempre que aquesta reuneixi i contingui les dades i els requisits establerts en la normativa que regula el deure d’expedir i lliurar la factura.

2. En els casos que així ho estableixi la legislació específica, podrà exigir-se als contractistes que acreditin la seva inscripció, en el moment de la licitació, en un registre professional o mercantil que els habiliti per a l’exercici de l’activitat objecte de la prestació del contracte.

3. En el cas de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu que la legislació de l’estat respectiu exigeixi la inscripció en un registre professional o comercial, serà suficient l’acreditació de la inscripció, la presentació d’una declaració jurada o d’un certificat dels previstos en els Annexos IX A, IX B o IX C de la Directiva 2004/18, de 31 de març, del Parlament Europeu i del Consell, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de subministrament i de serveis, d’acord a les condicions previstes en l’Estat membre en el qual es trobin establertes.

4. Les persones jurídiques només podran se adjudicatàries dels contactes regulats en aquestes IIC, les prestacions dels quals estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, segons els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.

5. En cap cas podran concórrer a les licitacions els empresaris que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris dels contractes, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposi un tracte privilegiat respecte a la resta de licitadors.

 

Article 22.- Empreses no pertanyents a la Unió Europea i principi de reciprocitat.

Les empreses d’Estats no pertanyents a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic Europeu, a més d’acreditar la seva capacitat d’obrar conforme a la legislació del seu estat d’origen i la seva solvència econòmica i financera, tècnica o professional, hauran de justificar, mitjançant informe de la respectiva representació diplomàtica espanyola, que s acompanyarà a la documentació que es presenti, que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet, al seu torn, la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració, en forma substancialment anàloga (informe sobre reciprocitat).

Quan es tracti de contractes d’obres serà necessari, a més, que aquestes empreses tinguin oberta sucursal a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en el Registre Mercantil.

 

Capítol V. Solvència econòmica, financera i tècnica i prohibicions de contractar.

Article 23. Solvència econòmica i financera del candidat.

1. Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per a l’execució del contracte, entenent per aquesta l’adequada situació econòmica i financera de l’empresa amb la finalitat de garantir la correcta execució del contracte.

2. El nivell de solvència econòmica i financera serà específic per a cada contracte i la seva exigència serà adequada i proporcionada a les característiques de la prestació contractada. L’òrgan de contractació podrà escollir els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera que s’estableixen a la TRLCSP o aquells altres que consideri adients. En qualsevol cas, els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera hauran de figurar en els corresponents Plecs de Clàusules Particulars reguladors del contracte.

4. Si per una raó justificada el licitador no es troba en condicions de presentar les referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que la societat consideri adequat.

 

Article 24. Solvència tècnica o professional.

Els licitadors hauran d’acreditar la solvència tècnica o professional per a l’execució del contracte, entenent per ella la capacitació tècnica o professional per a l’adequada execució del mateix, bé per disposar d’experiència anterior en contractes similars i/o per disposar del personal i mitjans tècnics suficients.

El nivell de solvència tècnica o professional serà específic per a cada contracte i la seva exigència serà adequada i proporcionada a les característiques de la prestació contractada. L’òrgan de contractació podrà escollir els mitjans per acreditar la solvència tècnica o professional que s’estableixen a la TRLCSP o aquells altres que consideri adients. En qualsevol cas, els mitjans per acreditar la solvència tècnica o professional hauran de figurar en els corresponents Plecs de Clàusules Particulars reguladors del contracte.

La societat podrà exigir la classificació dels contractistes de conformitat amb el què estableixi la normativa de contractació pública, establint-ho al Plec de Clàusules Particulars i a l’anunci de licitació, si s’escau.

 

Article 25. Valoració de la solvència econòmica i tècnica del licitador per referència a altres empreses.

Per a acreditar la seva solvència, els licitadors podran basar-se en la solvència d’altres empreses, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles. En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podran tenir en compte les societats pertanyents al grup, sempre que aquelles acreditin que tenen efectivament a la seva disposició els mitjans, pertanyents a aquestes societats, necessaris per a l’execució dels contractes. En el cas que la solvència s’acrediti mitjançant la subcontractació, el licitador haurà d’aportar un document que demostri l’existència d’un compromís formal amb els subcontractistes per a l’execució del contracte i, en aquest cas, se sumarà la solvència de tots ells. Així mateix, haurà d’acreditar, en la forma i condicions establertes en les presents IIC, que els subcontractistes disposen dels mitjans necessaris per a l’execució del contracte.

 

Article 26. Definició d’empresa vinculada

A l’efecte de les presents IIC, s’entén per empresa vinculada qualsevol empresa en la qual el contractista exerceixi, directa o indirectament, una influència dominant per raó de la seva propietat, participació financera o de les normes que la regulen, o l’empresa que al seu torn exerceixi influència dominant en el contractista. Es presumirà que existeix influència dominant quan una empresa, directa o indirectament, disposi de la majoria del capital social subscrit d’una altra, de la majoria dels vots corresponents a les participacions emeses per l’empresa, o bé pugui en designar a més de la meitat dels membres de l’òrgan d’administració, de direcció o de vigilància.

 

Article 27. Classificació empresarial

L’entitat podrà exigir, si s’escau, la classificació dels contractistes de conformitat amb el què estableixi la normativa de contractació pública, establint-ho al Plec de clàusules administratives particulars i a l’anunci de licitació.

Aquesta classificació dels contractistes no serà exigible en cap cas en aquells contractes de serveis el valor estimat dels quals sigui inferior a 200.000 euros.

 

Article 28. Prohibicions de contractar.

En cap cas podran contractar amb l’entitat, quedant excloses de la participació en els procediments de licitació les persones en les que concorri alguna de les causes de prohibició de contractar previstes als articles 60 i 61 del TRLCSP.

 

TÍTOL SEGON. ACTUACIONS PREPARATÒRIES DELS CONTRACTES        

Capítol I. Disposicions comuns als contractes regulats en les IIC

Secció I. De l’expedient de la contractació

Article 29. Inici i contingut de l’expedient

1. Tot contracte subjecte a les presents IIC estarà precedit per la tramitació d’un expedient de contractació, que estarà integrat pels documents esmentats en els articles corresponents a cada un dels procediments i en el qual es justificarà la necessitat o conveniència de les prestacions objecte del contracte per a la satisfacció de les finalitats, amb l’excepció dels contractes per adjudicació directa per raó d’import (P.2000 i P. 1.000).

2. L’expedient de contractació contindrà, com a mínim, la següent informació:

a. Petició raonada, exposant la necessitat, característiques i valor estimat de les prestacions objecte del contracte.

b. El Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovades per l’òrgan de contractació, si s’escau.

c. El Plec de Prescripcions Tècniques, si s’escau.

d. En els contractes d’obres, el projecte d’obres sempre que aquest resulti necessari.

e. Si s’escau, la designació dels òrgans que assisteixin a l’òrgan de contractació.

 

Secció II. Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques

Article 30.- Plec de Clàusules Administratives Particulars

1. En tot procediment de licitació, es fixaran prèviament els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions de les parts en els seus aspectes jurídics i econòmics, que es denominarà Plec de Clàusules Administratives Particulars.

2. El Plec de Clàusules Administratives Particulars hauran d’establir els criteris d’adjudicació del contracte i la seva ponderació.

3. El Plec de Clàusules Administratives Particulars seran aprovats per l’òrgan de contractació.

4. El Plec de Clàusules Administratives Particulars estaran a disposició dels interessats mitjançant la seva publicació al Perfil de Contractant de l’entitat.

5. Les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Particulars es consideraran sempre i en tot cas part integrant del contracte, que haurà de respectar-ne el seu contingut.

 

Article 31.- Plec de Prescripcions Tècniques.

Els Plecs de Prescripcions Tècniques hauran de ser elaborats pels tècnics de la societat responsables del control de l’execució del contracte, havent de contenir les especificacions tècniques necessàries per l’execució del contracte, sempre que es tracti d’un procediment de contractació, a excepció del d’adjudicació directa per raó de l’import.

S’entendran per especificacions tècniques les exigències tècniques que defineixen les característiques requerides d’un material, producte, obra, subministrament o servei, i que permeten caracteritzar-los objectivament de manera que s’adeqüin a la utilització determinada per la societat. Aquestes exigències tècniques poden incloure la qualitat, el rendiment, la seguretat o les dimensions, així com els requisits aplicables al material, producte, subministrament o servei en quant a la garantia de qualitat, terminologia, símbols proves i mètodes de prova, envasat, marcat i etiquetatge.

En relació amb els contractes d’obra, les especificacions tècniques poden incloure també els criteris sobre definició i càlcul de costos, proves, control i recepció d’obres i tècniques o mètodes de construcció, així com totes les altres condicions de caràcter tècnic que la societat contractant pogués prescriure, conforme a una reglamentació general o específica, en relació a les obres finalitzades i als materials o elements que les integren.

Les prescripcions tècniques podran incloure exigències de caràcter mediambiental.

Per a la determinació d’aquestes exigències es podran utilitzar especificacions detallades, tal i com estan definides en les etiquetes ecològiques europees plurinacionals o nacionals o en qualsevol altra etiqueta ecològica, sempre que siguin apropiades per definir les prestacions objecte del contracte i les exigències de l’etiqueta es basin en una informació científica i estiguin accessibles a tots els interessats.

En tot cas, per a l’elaboració dels plecs de prescripcions tècniques s’haurà de tenir en compte el que estableixen els art. 117 a 120 del TRLCSP.

 

Capítol II. Normes de publicitat i terminis de concurrència.

Article 32.- Normes de publicitat.

1. Les licitacions, amb les excepcions que ara es detallaran, s’anunciaran al perfil del contractant de l’entitat i, l’anunci es mantindrà fins a l’adjudicació del contracte, garantint així el principi de publicitat.

El termini de difusió pública de la informació contractual es mantindrà un mínim d’un mes a comptar des de la data d’adjudicació del contracte.

2. Les convocatòries de licitacions també podran anunciar-se a la premsa diària escrita. Així mateix, l’òrgan de contractació podrà decidir la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea o altres Diaris oficials.

Els anuncis descrits en aquest apartat es realitzaran a efectes merament informatius, sense que tinguin cap transcendència jurídica a efectes de determinació de terminis i per a la presentació d’ofertes o sol·licituds.

3. Els contractes d’adjudicació directa per raó de l’import o per raó diferent a l’import regulats en les presents IIC no requeriran cap tipus d’anunci de licitació.

4. Les adjudicacions dels contractes regulats en les presents IIC s’anunciaran al Perfil de contractant de la societat.

 

Article 33.- Terminis de presentació de proposicions dels licitadors

1. En els procediments oberts, el termini mínim per la presentació de les ofertes serà de 15 dies pels contractes de subministraments i serveis i de 26 dies pels contractes d’obres, a partir de la data de publicació de l’anunci.

2. En el supòsit que es faci un anunci previ, els terminis mínims establerts es podran reduir en 5 dies per al contracte d’obres, i en 4 dies per als contractes de subministraments i serveis.

3. En els procediments negociats, el termini de consulta i presentació es determinarà en cada cas al Plec de clàusules administratives particulars i en la carta d’invitació als candidats seleccionats. En tot cas, caldrà establir un termini suficient per garantir la concurrència, igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors.

3. Els terminis regulats en els dos punts anteriors podran ser reduïts a la meitat en cas d’urgència degudament justificada i motivada a l ‘expedient de contractació.

4. En el supòsit que es faci un anunci previ, els terminis mínims establerts es podran reduir en 4 dies.

5. En els procediments negociats, el termini de consulta i presentació es determinarà en cada cas al Plec de clàusules particulars o en la carta d’invitació als candidats seleccionats. En tot cas, caldrà establir un termini suficient per garantir la concurrència, igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors.

Aquests terminis tenen caràcter de mínim i podran ser ampliats quan el grau de complexitat del contracte així ho requereixi.

 

TÍTOL TERCER.- PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Capítol I. Dels procediments de contractació.

Article 34.- Procediments de contractació.

1. Els contractes regulats en les presents IIC s’adjudicaran d’acord amb algún dels següents procediments que es detallen a continuació:

a. Procediment obert.

b. Procediment restringit.

c. Procediment negociat:

c1. Procediment negociat

c2. Procediment negociat per altres raons

d. Procediment d’adjudicació directa:

d1. Procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

 • Procediment P.2000
 • Procediment P.1000

d2. Procediment d’adjudicació directa per raons diferents a l’import.

S’adjunta com annex número 1, un quadre explicatiu amb les quanties corresponents a cadascú dels procediments aquí assenyalats.

2. Amb caràcter general i sempre que no procedeixi l’adjudicació del contracte mitjançant un altre procediment regulat en les presents IIC, serà obligatori acudir al procediment obert o restringit quan el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000,01 euros en subministraments i serveis, i 1.000.000,01 euros en obres. No obstant, per sota aquests llindars, la societat també podrà acudir al procediment obert o restringit, si ho estima convenient. En aquests supòsits, la constitució de la Mesa serà potestativa, al igual que l’obertura pública de les ofertes.

3. Es podrà adjudicar un contracte mitjançant el procediment negociat quan el valor estimat del contracte sigui superior a 50.000,01 i inferior a 100.000,00 euros  en subministraments i serveis, i superior a 200.000,01 euros i igual o inferior a 1.000.000,00 euros en obres.

4. Es podrà realitzar un contracte mitjançant el procediment d’adjudicació directa per raó de l’import, quan el valor estimat del contracte sigui inferior a 50.000 euros en el contractes de subministrament i serveis i de 200.000 euros en el contracte d’obres, per les raons justificatives que s’especifiquen en les presents IIC.

 

Article 35.- Procediment obert.

En el procediment obert tot licitador interessat que reuneixi els requisits de capacitat i solvència establerts al Plec de Clàusules Particulars podrà presentar ofertes, quedant exclosa tota negociació dels termes, condicions i requisits del contracte amb els licitadors.

 

Article 36.- Desenvolupament del procediment obert.

El procediment obert s’ajustarà als següents tràmits:

 1. Informe d’inici d’expedient, aprovació de la despesa i incoació de l’expedient de contractació.
 2. Elaboració dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques.
 3. Informe jurídic informant el plec.
 4. Resolució obertura de procediment de licitació.
 5. Anunci de licitació en els termes establerts en les presents IIC, on s’indicarà que estan plenament accessibles els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, si s’escau, i demés documentació necessària per l’execució del contracte.
 6. Presentació d’ofertes.
 7. Obertura de la documentació administrativa, esmena de defectes en el termini de 3 dies i admissió dels licitadors presentats que reuneixin els requisits establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars
 8. Obertura de l’oferta tècnica i oferta econòmica, quan s’escaigui, en acte públic.
 9. Valoració de les ofertes.
 10. Proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació.
 11. Resolució de l’adjudicació per l’òrgan de contractació.
 12. Notificació i publicació de l’adjudicació al Perfil de Contractant.
 13. Formalització del contracte.

 

Article 37.- Procediment restringit.

El procediment restringit és aquell procediment d’adjudicació en el que qualsevol empresari o professional sol·licita la seva participació en el mateix, i en el que únicament els professionals o empresaris seleccionats per la societat que compleixin els criteris de selecció establerts al Plec de Clàusules Particulars són invitats a presentar una oferta, en els termes i condicions establerts en la invitació.

La selecció de les empreses haurà de ser en número que l’òrgan de contractació, de forma motivada, especifiqui a l’expedient de contractació, sense que, en cap cas, sigui inferior a tres.

Al Plec de Clàusules Administratives Particulars hauran de constar els criteris per la selecció dels candidats.

El procediment restringit constarà de dues fases diferenciades: La fase de selecció de candidats i la fase de selecció de l’adjudicatari:

a. La fase de selecció, o primera fase, consistirà en l’elecció dels empresaris que seran convidats a presentar ofertes. Aquesta selecció es realitzarà d’acord amb els criteris per la selecció de candidats establerts al Plec de Clàusules Particulars.

El termini mínim per la recepció de candidatures serà de 12 dies des de la publicació de l’anunci al Perfil de Contractant de la societat.

b. La segona fase consistirà en l’enviament simultani i per escrit de les invitacions als candidats seleccionats per presentar una oferta. Aquest enviament es podrà realitzar per fax, carta o comunicació electrònica.

Simultàniament, la invitació es publicarà també al Perfil de Contractant, indicant les empreses seleccionades. El termini per rebre les ofertes de les empreses seleccionades serà d’un mínim de 10 dies, comptats des de la data d’enviament de la invitació. Aquesta fase es desenvoluparà d’acord amb les normes del procediment obert establertes a l’article anterior.

 

Article 38.- Procediment negociat

Podrà acudir-se a aquest procediment quan el valor estimat del contracte sigui superior a 50.000,01 i inferior a 100.000,00 euros  en subministraments i serveis, i superior a 200.000,01 euros i igual o inferior a 1.000.000,00 euros en obres.

En aquest procediment serà necessari sol·licitar ofertes, com a mínim, a tres empresaris capacitats per a la realització del contracte, sempre que sigui possible. L’entitat adjudicarà el contracte a l’empresa que presenti l’oferta més avantatjosa, entre totes les ofertes rebudes, tenint en consideració els aspectes de negociació establerts al Plec de clàusules administratives particulars.

 

Article 39.- Procediment negociat per altres raons.

1. Podrà acudir-se a aquest procediment en aquells supòsits en els que les ofertes rebudes en un procediment obert o restringit celebrats prèviament hagin estat declarades irregulars, inacceptables o inadequades, o bé no s’ hagin presentat ofertes, sempre que les condicions originals del contracte no es modifiquin substancialment.

2. En aquest supòsits, sempre que sigui possible es convidarà a tots els licitadors i només a ells i, si això no fos possible, a un mínim de tres licitadors, seguint-se els tràmits establerts a l‘article precedent.

 

Article 40. Desenvolupament del  procediment negociat previst en els articles anteriors

L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment, s’haurà d’ajustar als següents tràmits:

 1. Aprovació de la despesa i incoació de l’expedient de contractació
 2. Elaboració d’un informe explicatiu de les necessitats que pretén satisfer el contracte, així com de l’existència de les causes justificatives d’aquest procediment, realitzat per la unitat tècnica de l’entitat que sol·liciti la contractació.
 3. Elaboració dels plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques.
 4. Informe jurídic informant els plecs.
 5. Resolució obertura de procediment de licitació.
 6. Invitacions a les empreses seleccionades.
 7. Presentació d’ofertes
 8. Valoració de les ofertes.
 9. Proposta d’adjudicació.
 10. Verificació que l’empresari seleccionat té capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per poder realitzar la prestació pretesa.
 11. Resolució de l’adjudicació per l’òrgan de contractació.
 12. Notificació i publicació de l’adjudicació al Perfil de Contractant.
 13. Formalització del contracte.

 

Article 41.- Procediment d’adjudicació directa per raó de l’import. Contractes menors.

Quan l’import del contracte d’obra no sigui superior a 200.000,00 euros i 50.000,00 euros en el contracte de subministrament o de serveis i la durada del contracte no excedeixi quatre any, es podrà realitzar un contracte menor.

 

Article 42.- Desenvolupament de l’adjudicació directa per raó de l’import.

Els contractes menors d’obres, de subministraments i de serveis es defineixen exclusivament per la quantia establerta i la tramitació de l’expedient exigirà la següent documentació:

A)     Procediment P. 2000:

 • Pressupost
 • Document comptable de retenció de crèdit
 • Còpia compulsada de la factura
 • Informe d’execució del contracte
 • Factura visada per el Cap del departament.
 • Document comptable de pagament

 

B)     Procediment P. 1000:

 • Tres pressupostos
 • Full d’encàrrec contractes menors
 • Document comptable de retenció de crèdit
 • Còpia compulsada de la factura
 • Informe d’execució del contracte
 • Factura visada per el Cap del departament.
 • Document comptable de pagament

En els contractes menors es podrà exigir la constitució de la garantia definitiva en funció de la tipologia del contracte i de la seva quantia.

En els contractes menors el termini de garantia serà d’un any per als contractes d’obres i de 6 mesos per a la resta, a comptar en ambdós casos de la data de l’acte formal i positiu de recepció o de conformitat amb la total prestació realitzada.

 

Article 43.- Procediment d’adjudicació directa per causa diferent de l’import.

La societat podrà procedir a l’adjudicació directe del contracte per raons diferents a l’import en els següents supòsits:

1. Causes generals aplicables a tot tipus de contractes:

a. Quan per raons tècniques o artístiques o per qualsevol altra raó relacionada amb la protecció de drets d’exclusivitat, el contracte només es pugui encomanar a un empresari o professional determinat.

b. Quan per una imperiosa urgència resultat d’esdeveniments imprevisibles i no imputables a la societat, demandi una immediata tramitació.

 

2. Causes aplicables als contractes d‘obra:

a. Quan es tracti d’obres complementàries que no figurin ni el projecte ni en el contracte, però que degut a una circumstància imprevista passin a ser necessàries per executar l’obra tal i com estava descrita al projecte o al contracte sense modificar-la, i llur execució es confiï al contractista de l’obra principal d’acord amb els preus que regeixin pel contracte primitiu o que, en el seu cas, es fixin contradictòriament, sempre que concorrin els següents requisits:

 • Que les obres no es puguin separar tècnica o econòmicament del contracte primitiu sense causar grans inconvenients a la societat o que, encara que resultin separables, siguin estrictament necessàries pel seu perfeccionament.
 • Que l’import acumulat de les obres complementàries no superi el 50% del preu primitiu del contracte.

b. Quan les obres consisteixin en la repetició d’obres similars adjudicades per un procediment obert o restringit al mateix contractista per l’òrgan de contractació, sempre que s’ajustin a un projecte base que hagi estat objecte del contracte inicial adjudicat per dits procediments, i que la possibilitat de fer ús d’aquest procediment estigui indicada a l’anunci de licitació del contracte inicial i que l’import de les noves obres s’hagin computat al fixar la quantia total del contracte. Únicament es podrà recórrer a aquest procediment durant un període de tres anys, comptats a partir de la formalització del contracte inicial.

 

3. Causes aplicables als contractes de serveis:

a. Quan es tracti de serveis de publicitat que s’han de realitzat per interès de notorietat en un medi específic per ser objecte d’un públic determinat. Quan es tracti de serveis complementaris que no figurin ni en el projecte ni al contracte, però que degut a una circumstància imprevista passin a ser necessàries per executar el servei tal i com estava descrit al projecte o al contracte sense modificar-lo, i llur execució es confiï a l’empresari al que es va adjudicar el contracte principal d’acord amb els preus que regeixin per aquest o que, en el seu cas, es fixin contradictòriament, sempre que concorrin els següents requisits:

 • Que els serveis no es puguin separar tècnica o econòmicament del contracte primitiu sense causar grans inconvenients a la societat o que, encara que resultin separables, siguin estrictament necessaris pel seu perfeccionament.
 • Que l’import acumulat dels serveis complementaris no superi el 50% del preu primitiu del contracte.

 

b. Quan els serveis consisteixin en la repetició d’altres similars adjudicats per un procediment obert o restringit al mateix contractista per l’ òrgan de contractació, sempre que s’ajustin a un projecte base que hagi estat objecte del contracte inicial adjudicat per dits procediments, i que la possibilitat de fer ús d’aquest procediment estigui indicada a l’anunci de licitació del contracte inicial i que l’import dels nous serveis s’hagin computat al fixar la quantia total del contracte.

Únicament es podrà recórrer a aquest procediment durant un període de tres anys, comptats a partir de la formalització del contracte inicial.

 

4. Causes aplicables als contractes de subministraments:

a. Quan es tracti de lliuraments complementaris efectuats pel proveïdor inicial que constitueixin bé una reposició parcial de subministraments o instal·lacions d ús corrent, o bé una ampliació dels subministraments o instal·lacions existents, si el canvi de proveïdor obligui a l’òrgan de contractació a adquirir material amb característiques tècniques diferents, donant lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d’us i manteniment desproporcionats. La durada d’aquests contractes, així com la dels contractes renovables, no podrà ser, per regla general, superior a tres anys.

 1. Quan es tracti d’un subministrament concertat en condicions especialment avantatjoses amb un proveïdor que cesi definitivament en les seves activitats comercials, o amb els administradors d’un concurs, o a través d’un acord judicial o un procediment de la mateixa naturalesa.
 2.  Quan es tracti de disseny i muntatge de estands en Fires, per requerir que siguin professionals competents en la matèria i coneixedors de l’espai i del disseny.

 

Article 44.- Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa per raons diferents a l’import.

L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment, s’haurà d’ajustar als següents tràmits:

a. Elaboració d’un informe explicatiu de les necessitats que pretén satisfer el contracte, així com de l’existència de les causes justificatives d’aquest procediment, realitzat pel Departament tècnic de la societat que sol·liciti la contractació.

b. Elaboració d’un informe de contingut jurídic.

c. Elaboració d’un Plec de Clàusules on s’ estableixin les condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic, les característiques bàsiques del contracte i el Plec de Prescripcions Tècniques, si s’escau, aprovat per l’òrgan de contractació.

d. Verificació per part de la societat que l’empresari seleccionat té capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per poder realitzar la prestació pretesa.

e. Invitació al licitador, enviada per correu electrònic i, presentació de la proposta econòmica i tècnica per part de l empresari convidat.

f. La Mesa de contractació, si s’escau, formularà la proposta d’adjudicació del contracte i l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del mateix.

g. Publicació de l’adjudicació al Perfil del contractant.

h. Formalització del contracte.

 

Capítol II. De la presentació de les proposicions

Article 45. Proposicions presentades pels interessats

1. Les proposicions presentades pels interessats són secretes i en els plecs de clàusules es determinaran els mitjans que garanteixin aquests caràcter fins el moment de la licitació.

2. La presentació per part dels interessats de les proposicions suposen l’acceptació incondicionada del contingut de la totalitat de les clàusules i condicions contingudes en el plecs de clàusules administratives i, si s’escau, del plec de prescripcions tècniques, sense cap salvetat o reserva.

3. L’òrgan de contractació fixarà els terminis per la recepció de les proposicions dels interessats atenent a l’establert en aquestes instruccions i al temps que raonablement pugui ser necessari per preparar-les i a la complexitat del contractes. En cap cas seran admeses les ofertes presentades fora de termini.

4. Es prohibeix expressament la presentació de més d’una proposició per un mateix licitador/a ja es presenti de forma individual o en unió temporal amb d’altres licitadors/es. L’incompliment d’aquesta prohibició donarà lloc a la inadmissió de totes les propostes que hagi subscrit.

5. Tots els licitadors han d’assenyalar en el moment de presentar llurs propostes a més de la seva adreça postal, una adreça de correu electrònic, per a les comunicacions i relacions que en general es derivin del procediment de licitació o que de qualsevol manera puguin afectar el licitador.

 

Article 46. Forma de presentació de la documentació en els procediments regulats en les presents instruccions

1. Les proposicions presentades pels licitadors/es hauran d’ajustar-se als plecs de clàusules administratives particulars i , si s’escau, al plec de prescripcions tècniques, i en la seva oferta econòmica hauran d’indicar com a partida independent l’import del valor afegit que ha de ser repercutit.

2. En els contractes que s’adjudiquin per procediment obert els licitadors hauran de presentar les seves proposicions en dos, o si s’escau, en tres sobres tancats:

–          Sobre A que contindrà la documentació legal i administrativa que acrediti la capacitat i la solvència de l’empresa i la proposta de subcontractació d’acord amb l’establert als plecs.

–          Sobre B que contindrà la proposta tècnica presentada pels licitadors i que no serà objecte d’obertura en acte públic. Si l’entitat considera que l’oferta presentada es pot considerar obscura i inconcreta, podrà sol·licitar aclariments respectant en tot cas el principi d’igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors que, en cap cas, podran modificar-la.

–          Sobre C que contindrà la proposta econòmica. Quan a l’oferta econòmica existeixi discrepància entre l’import indicat en números i l’indicat en lletres, prevaldrà l’import indicat amb lletres. Igualment, caldrà indicar com partida independent l’import de l’IVA que hagi de ser repercutit. En el supòsit que l’oferta econòmica no especifiqui res en relació a l’Impost sobre el Valor Afegit, s’entendrà que en l’oferta econòmica hi està inclòs l’IVA.

En els  contractes que s’adjudiquin mitjançant procediment obert i que tinguin un valor estimat inferior als cent mil euros (100.000 €) Iva exclòs, l’òrgan de contractació podrà establir en els plecs de clàusules administratives que  la proposta tècnica i la proposta econòmica es realitzi en un sobre únic, que serà el sobre B.

 

Article 47. Lloc de presentació d’ofertes

1. Les ofertes es podran presentar a les dependències de l’entitat o enviar per correu postal dins del termini d’admissió. En cap cas i sota cap circumstància seran admeses les ofertes presentades fora del termini ( dia i hora) assenyalat a l’anunci de licitació o carta d’invitació.

2. En cas que les ofertes es trametin per correu dintre de termini, els licitadors hauran de justificar que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a màxim, les assenyalades en l’anunci i anunciar-les a l’entitat mitjançant telegrama, telefax o correu electrònic que l’entitat haurà de rebre dintre del mateix termini. L’anunci a l’entitat per correu electrònic només serà vàlid si existeix constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions i si identifica fidedignament al remitent i al destinatari. Sense la concurrència d’aquests requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per l’entitat amb posterioritat al termini assenyalat a l’anunci. En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions no s’hagués rebut a l’entitat la proposició enviada per correu, aquesta no serà admesa en cap cas.

 

Article 48.- Documentació acreditativa de la capacitat i solvència

El sobre número 1 o únic haurà de contenir la documentació acreditativa de la capacitat i la solvència i, en concret i com a mínim, la següent:

a. L’acreditativa de la capacitat jurídica del contractista i la seva representació.

b. La documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera, tècnica o professional i de no estar incursa en prohibicions per contractar.

c. La documentació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions que amb l Administració Tributària i Seguretat Social.

d. Aquella altra que s estableix al Plec de Clàusules Particulars.

e. Acreditació de la constitució de garanties quan ho exigeixi el Plec de Clàusules Particulars.

f. En el cas de tractar-se d’una Unió Temporal d Empreses, el comprimís de la seva constitució.

Els Plecs de Clàusules Particulars podran establir que tota o part de la documentació que s’indiqui sigui provisionalment substituïda per una declaració responsable del licitador, atorgada mitjançant acta davant Notari i amb signatura legitimada, en la que manifesti que compleix les condicions exigides per contractar i es detalli l existència de la documentació requerida. En aquest cas, el licitador a favor del que recaigui l’adjudicació haurà d’aportar la documentació requerida en el termini establert al Plec de Clàusules Particulars.

En el supòsit que no s’aporti la documentació necessària en el termini establert per causes imputables al contractista, la societat podrà anul·lar l’adjudicació, amb incautació de les garanties constituïdes per la licitació i amb la indemnització complementària de danys i perjudicis en tot el que superi el percentatge garantit.

Així mateix, la falsedat o inexactitud de les dades indicades pel contractista o per qualsevol altre licitador provocarà l’exigència de les responsabilitats i indemnitzacions que del fet se’n derivin, amb incautació de la garantia inclosa. En el cas del contractista provocarà també l anul·lació de l’adjudicació.

En aquests casos, la societat podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més avantatjosa.

 

Article 49. Qualificació de la documentació, defectes i omissions esmenables.

Per a la qualificació de la documentació presentada pels licitadors es seguirà el següent procediment:

 1. La documentació administrativa presentada pels licitadors serà qualificada per la Mesa de contractació o per qui designi l’òrgan de contractació de l’entitat, en acte no públic, procedint-se a l’obertura del sobre que la contingui. Caldrà deixar constància a l’expedient de contractació de l’estat de situació dels documents requerits a cada licitació, i els que hagin estat aportats per cada licitador.
 2. Si s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, es comunicarà per escrit o per mitjans electrònics als licitadors afectats, concedint-se un termini no superior a 3 dies perquè els licitadors els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació.

Així mateix, i a l’efecte de verificar l’eventual concurrència de prohibicions per contractar, es podrà requerir al licitador la presentació de certificats i documents complementaris als que han presentat, o bé aclariments sobre aquests.

 1. Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat.
 2. Un cop qualificada la documentació i esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions, es procedirà a determinar les empreses que s’ajusten als criteris de selecció fixats en el Plec de clàusules administratives particulars, amb pronunciament exprés sobre els admesos a licitació, els rebutjats i sobre les causes del seu rebuig.
 3. Caldrà deixar constància a l’expedient de contractació de les actuacions realitzades.

 

Article 50. Criteris de Valoració.

Els criteris de valoració que serviran de base per a l’adjudicació del contracte els determina l’òrgan de contractació i s’han de detallar a l’anunci, en els plecs de clàusules administratives particulars o en el document descriptiu.

Per valorar les proposicions i determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a criteris directament vinculats a l’objecte del contracte. En cap cas es podran utilitzar com a criteris d’adjudicació els que estiguin relacionats amb la solvència econòmica i tècnica i professional del licitador, i en particular, no es podrà valorar l’experiència, la disponibilitat de mitjans pel desenvolupament dels treballs i els sistemes de qualitat utilitzats pel licitador per assegurar la qualitat de la prestació (tipus ISO, UNE), ni el compliment satisfactori d’altres contractes, el número de llocs de treball que crearà el licitador ni l’absència de sinistralitat entre els treballadors.

Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació, en el seu cas, es determinaran per l’òrgan de contractació i es detallaran, necessàriament, al Plec de clàusules administratives particulars, podent-se també publicar a l’anunci i al Perfil de Contractant.

Quan només s’utilitzi un criteri d’adjudicació, aquest ha de ser, necessàriament, el del preu més baix.

 

Article 51.- Garanties provisional i definitiva

Com a norma general, les contractacions de serveis i subministrament s’exoneraran de la presentació de garantía provisional, a no ser que s’indiqui específicament al plec o a informe tècnic la seva exigència atès l’objecte a contractar

La garantia definitiva als contractes de subministrament i serveis serà potestativa i es determinarà a cada contractació indicant-se al plec la seva existència o la innecessarietat de la mateixa. En el cas que aquesta exigència sigui procedent, la garantia definitiva serà del  5% a constituirà mitjançant aval, assegurança de caució,  o retenció de preu.

Les garanties quedaran afectades al compliment del contracte per part del contractista fins al moment de la finalització del termini de garantia que es reguli en el contracte i, en particular, al pagament de les penalitats que s imposin, així com per la reparació dels possibles danys i perjudicis ocasionats pel contractista a la societat o a tercers durant l’execució del contracte.

 

Article 52.- Valoració de les proposicions i obertura pública de l’oferta econòmica.

En els procediments oberts i restringits regulats en les presents IIC, la Mesa de contractació procedirà, en acte públic, si s escau, a l’obertura de les ofertes econòmiques i tècniques, garantint el principi de transparència.

En els procediments oberts i restringits regulats en les presents IIC, la Mesa de contractació procedirà a la valoració de l’oferta econòmica i tècnica presentada pels licitadors, conforme als criteris d’adjudicació establerts al Plec de Clàusules Particulars. En la resta de procediments, aquesta valoració serà realitzada per qui designi l’òrgan de contractació de la societat.

Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa, excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model establert o comportés un error manifest en l’import de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador de que conté error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per la Mesa de contractació mitjançant resolució motivada.

 

Article 53.- Ofertes desproporcionades o anormals.

Els criteris per la consideració d’ ofertes anormalment baixes s’hauran d’establir al Plec de Clàusules Particulars.

En el cas que es considerés l’existència d’ofertes desproporcionades o anormals, prèviament a la seva declaració, la societat atorgarà un termini màxim de 10 dies al licitador afectat per tal que informi sobre els motius de la mateixa. Un cop rebuda l’explicació del licitador, mitjançant informe, l’òrgan de contractació decidirà sobre la seva admissió o rebuig.

Serà imprescindible per poder admetre a licitació una oferta inicialment qualificada com anormal o desproporcionada, que el licitador que la formuli presenti un informe acreditant que la oferta econòmica no va en detriment de l’escrupolós compliment dels requeriments tècnics i de seguretat del projecte. Aquest informe haurà de ser expressament acceptat pels serveis tècnics de la societat.

 

Article 54.- Aplicació dels criteris d’adjudicació.

Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació, en el seu cas, es determinaran per l’òrgan de contractació i es detallaran, necessàriament, al Plec de Clàusules Particulars.

Quan es prengui en consideració més d’un criteri d’adjudicació, caldrà que els Plecs de Clàusules Particulars estableixin la ponderació relativa atribuïda a cada un d’ells, que podrà expressar-se fixant una banda de valors amb una amplitud adequada. Si per raons justificades no es possible la ponderació dels criteris escollits, aquests s anomenaran per ordre decreixent d’importància.

 

Article 55.- Excepció dels procediments d’adjudicació directa per raó de l’import.

Les normes i requisits establerts en aquest Capítol i el següent no seran aplicables als procediments d’ adjudicació directe per raó de l’ import regulats en les presents IIC.

 

Capítol III. De l’adjudicació i formalització dels contractes

Article 56.- Adjudicació

L’òrgan de contractació de la societat resoldrà sobre l’adjudicació, tenint, alternativament, la facultat d’adjudicar el contracte a la proposició més avantatjosa o declarar desert el concurs.

Si l’òrgan de contractació s’ aparta de la proposta d’adjudicació caldrà que justifiqui els motius.

L’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, imposin la prevalença de l interès públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent igualment desistir o renunciar al procediment de contractació per motius d’interès públic degudament motivats a l’expedient.

El resultat de l’adjudicació es publicarà a la web i es podrà notificar en el termini màxim de 1 mes al licitador adjudicatari i a la resta de licitadors, publicant-se al Perfil de Contractant en el mateix termini, quan així correspongui.

 

Article 57.- Formalització del contracte

El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se per les parts, en el termini màxim de 10 dies des del moment en que es l’adjudicatari sigui requerit a aquest efecte i prèvia aportació de la documentació sol·licitada per l’òrgan de contractació.

En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de la societat, no complís els requisits per a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini que la societat li assenyales, la societat podrà procedir a deixar sense efecte l’adjudicació, donat un tràmit d’audiència a l’interessat de 10 dies naturals.

En aquest supòsit es confiscarà la garantia i la societat podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis causats. En aquests casos, la societat podrà adjudicar el contracte a la següent oferta més avantatjosa.

 

Capítol IV. Execució i Extinció

Art. 58. Responsable del contracte.

El plecs que regeixin la contractació designaran un responsable del contracte que haurà de supervisar la seva execució i adoptar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

 

Article 59. Subcontractació

1. El contractista, prèvia autorització del Patronat, podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d’aquest contracte fins el màxim establert als plecs que no podrà superar el 60% de l’import de l’adjudicació del contracte. Nogensmenys, es prohibeix la subcontractació en cadena.

2. En tot cas, l’adjudicatari del contracte, i si s’escau, el licitador haurà de comunicar anticipadament, i per escrit, la part de la prestació que pretén subcontractar (percentatge), la identitat del subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la.

L’incompliment d’aquestes obligacions pot donar lloc a la imposició de la penalitat establerta a l’article 227 del TRLCSP o, si s’escau, a la resolució del contracte

3. Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Agència Catalana de Turisme. El coneixement que l’Agència Catalana de Turisme tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

 

Article 60. Modificació del contracte.

L’òrgan de contractació, una vegada perfeccionat el contracte, només podrà introduir-hi modificacions en el contracte quan així s’hagi previst en els plecs, l’anunci o en els casos establerts a l’article 107 del TRLCSP.

El procediment a seguir serà l’establert al títol V del Llibre I sobre “modificacions dels contractes” del TRLCSP.

D’acord amb l’establert a l’article 107 del TRLCSP la  succesió en la persona del contractista, la cessió del contracte, la revisió de preus i la pròrroga del terminis d’execució del contracte no tindrà consideració de modificació contractual.

 

Article 61. Penalitats per incompliment

L’òrgan de contractació podrà preveure en els plecs o el document contractual penalitats per al cas de compliment defectuós de la prestació objecte d’aquest o per al cas d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte.

 

Article 62.Extinció del contracte.

Els contractes s’extingeixen per compliment. El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest ha realitzat, d’acord amb els termes del mateix contracte i a satisfacció del Patronat la totalitat de la prestació.

Els contractes també s’extingeixen per resolució. Són causes de resolució les següents:

a)      La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista.

b)      La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.

c)      El comú acord entre l’entitat i el contractista.

d)       La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

e)       L’incompliment de les altres obligacions contractuals que estiguin previstos en els plecs o en el contracte.

f)       Les establertes expressament en el contracte.

g)      Qualsevol de les previstes en el Codi Civil.

 

DISPOSICIONS FINALS.

Disposició Final Primera:

Els òrgans competents de l’entitat podran acordar aplicar la normativa prevista al TRLCSP per la contractació harmonitzada, als contractes regulats a les presents IIC, donant també d’aquesta manera efectiu compliment a l’article 191 del TRLCSP.

Disposició Final Segona:

Les modificacions del TRLCSP realitzades per una disposició legal nacional o comunitària que afectin a les presents IIC, quedaran incorporades a les presents, havent-se de ratificar les mateixes en la primera reunió de l’òrgan de govern de la societat.

Disposició Final Tercera:

Les presents IIC, entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació per l’òrgan competent de la Societat

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIA

Disposició Transitòria Primera:

Els procediments de contractació que es trobin en procés de tramitació en el moment de l’aprovació de les presents IIC es regiran per les Instruccions Internes de contractació aprovades pel Consell d’Administració en data 23 de desembre de 2009. Aquests efectes s’entendrà que els expedients de contractació han estat iniciats si s’ha publicat la corresponent convocatòria del procediment d’adjudicació del contracte. En el cas de procediment negociats per determinar el moment d’inici es prendrà en consideració la data d’aprovació del plec.

Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquestes IIC  es regiran, en quant als efectes, compliment i extinció, inclosa la duració i règim de pròrrogues per la normativa anterior.


ANNEX I .- QUADRE EXPLICATIU

TIPUS

CONTRACTE MENOR              

PROCEDIMENT NEGOCIAT           

OBERT O RESTRINGIT

HARMONITZAT PUBLICITAT AL DOUE

P.2000

P.1000

SENSE PUBLICITAT

OBRES

Inferior o igual a 50.000,00€

de 50.000,01 a 200.000,00€

de 200.000,01 a 1.000.000,00€

de 1.000.000,01 a 5.000.000,00€

 a partir de    5.000.000,01€

SUBMINISTRAMENT

SERVEIS/ALTRES

Inferior o igual  a 18.000,00€

de 18.000,01 a 50.000,00€

de 50.000,01 a 100.000,00€

de 100.000,01 a 200.000,00€

a partir de 200.000,01€