Normativa Interna de Subvencions

NORMATIVA INTERNA DE GESTIÓ DE SUBVENCIONS DEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A.

TÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS
Article 1 – Objecte del reglament
Aquesta normativa interna té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorguin el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A. (en endavant el Patronat) dins el marc dels seus estatuts com a mandatària de la Diputació de Girona, a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament que la desenvolupa, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Article 2 – Principis
D’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la gestió de les subvencions del Patronat s’exerceix d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència, i amb adequació a la legalitat pressupostaria.

Article 3 -Concepte de subvenció i àmbit d’aplicació
S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta normativa interna, qualsevol disposició dinerària efectuada pel Patronat, a favor de persones públiques o privades, físiques o jurídiques, i que compleixi els requisits següents:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o a efectuar, o la concurrència d’una situació, en el benentès que el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que se’n derivin.
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social, o de promoció d’una finalitat pública.

Article 4 – Supòsits exclosos
1. Aquesta normativa interna no es d’aplicació en els casos següents:
a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributaria o sectorial aplicable.
b) Cessions d’ús de bens immobles a ens públics.
c) Subvencions concedides per altres administracions en les quals el Patronat actuï com a simple intermediari.
d) Aportacions dineràries del Patronat, destinades a finançar globalment la seva activitat en l’àmbit propi de les seves competències.
e) Aportacions a favor de les associacions a les quals es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de regim local
f) Premis que s’atorguin sense la sol·licitud prèvia del beneficiari.
g) Quotes abonades a entitats de caràcter científic, cultural, tècnic o especialitzat, de les quals el Patronat de Turisme Costa Brava Girona en formi part com a soci.
h) Aquells altres previstos a la Llei General de subvencions (LGS), al reglament de la Llei General de Subvencions (RLGS) o a altra normativa que hi sigui d’aplicació.

2. Aquesta normativa interna té caràcter supletori, respecte a la normativa específica corresponent, en els casos següents:
a) Subvencions concedides o finançades amb fons europeus o d’altres administracions públiques, que es regeixen en primer lloc per la normativa o les condicions establertes per l’administració que financi, totalment o parcialment, la subvenció. En el cas que la normativa esmentada no reguli la forma d’atorgament de la subvenció, es d’aplicació aquesta normativa interna.
b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer lloc per aquesta norma legal.

Article 5 – Règim jurídic
El marc legal pel qual es regeixen les subvencions esta constituït per:
a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions.
c) El Tractat de la Unió Europea, el Reial decret 1755/1987, de 23 de desembre i altra normativa que hi sigui d’aplicació.
d) La present normativa interna de gestió de subvencions del Patronat.

Article 6 – Caràcter de les subvencions
1. Les subvencions regulades per aquesta normativa interna tenen caràcter voluntari i eventual, son lliurement revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (tret que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.
2. Les subvencions estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a la qual es condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions i carregues imposades en l’acte de concessió.
3. En qualsevol cas, el Patronat queda excempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena, derivada de les actuacions a les quals quedin obligades les persones o entitats subvencionades.

Article 7 – Finalitat de les subvencions
Les subvencions han de finançar activitats d’interès públic o social, quedant prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals es consideraran nul·les.

Article 8 – Quantia de les subvencions
1. L’import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides per a la mateixa finalitat per altres entitats publiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’activitat subvencionada.
2. La quantia de les subvencions es pot determinar de dues formes:
a) Com a percentatge de la despesa subvencionable.
b) Com a quantia certa i sense referencia a un percentatge o fracció de la despesa subvencionable.
En ambdós supòsits va a compte del beneficiari la diferencia de finançament necessari per a l’execució de l’activitat subvencionada.
3. Els ajuts de les diferents línies de les subvencions a atorgar són compatibles amb l’obtenció de qualsevol ajut addicional destinat a la mateixa actuació. Les bases especifiques de cadascuna de les línies de subvencions poden establir límits a la compatibilitat d’ajuts i exigir un percentatge mínim de finançament de l’actuació amb fons propis de l’entitat beneficiaria.

Article 9 – Consignació pressupostària
1. Les subvencions tenen la consideració de despeses publiques, i la seva efectivitat queda condicionada a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient.
2. La convocatòria pot aprovar-se en un exercici pressupostari anterior a aquell al qual hagi de tenir lloc la resolució de la subvenció, sempre que l’execució de la despesa es realitzi en la mateixa anualitat en que se’n produeixi la concessió i es compleixi alguna de les circumstancies següents:
a) Existeixi crèdit adequat i suficient en el pressupost del Patronat per a la cobertura pressupostaria de la despesa de que es tracti.
b) Existeixi crèdit adequat i suficient en el projecte de pressupost del Patronat que hagi estat sotmès a l’aprovació del Consell d’Administració corresponent a l’exercici següent, en el qual s’adquirirà el compromís de despesa com a conseqüència de l’aprovació de la resolució de concessió. En aquests casos, la quantia total màxima que figuri a la convocatòria tindrà caràcter estimatiu i estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió. Aquest fet s’haurà de fer constar expressament a la convocatòria.
3. Podrà autoritzar-se la convocatòria de subvencions plurianuals la despesa de les quals sigui imputable a exercicis posteriors a aquell en el qual recaigui la resolució de la concessió

TÍTOL II – PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS
Article 10 – Formes d’atorgament de les subvencions
Les subvencions regulades en aquesta normativa interna es podran concedir mitjançant concurrència competitiva o bé de forma directa. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions.

CAPÍTOL I – CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
Article 11 – Concepte
La concurrència competitiva es la forma ordinària de concessió de les subvencions. En la instrucció s’examinen conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, amb la finalitat d’establir una prelació de sol·licituds, i es resolt a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a les bases específiques i que, al mateix temps, obtinguin una puntuació mes alta en aplicació dels criteris de valoració fixats a les mateixes bases.

Article 12 – Concessió
S’examinaran i valoraran les sol·licituds que es presentin dins de cada convocatòria en règim de concurrència competitiva. En el règim de concurrència competitiva es pot declarar deserta la convocatòria o no esgotar l’import total previst a la convocatòria si els sol·licitants no compleixen les 4 condicions previstes a les bases especifiques. No es podran atorgar subvencions per quantia superior a la determinada a la convocatòria. Excepcionalment l’òrgan competent podrà prorratejar, entre els beneficiaris de la subvenció, l’import global màxim destinat a les subvencions.

CAPÍTOL II – CONCESSIÓ DIRECTA
Article 13 – Supòsits de concessió directa
Les subvencions es poden atorgar directament, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, en els casos següents:
a) Quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general del Patronat.
b) Quan l’atorgament o la quantia els imposi al Patronat una norma de rang legal.
c) Amb caràcter excepcional, quan es tracti de subvencions en que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres raons degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

Article 14 – Tramitació
1. Les subvencions que estiguin consignades nominativament en el pressupost general del Patronat s’han de formalitzar mitjançant resolució o conveni, que podrà iniciar-se per part del Patronat.
2. Les subvencions l’atorgament o la quantia de les quals sigui imposada al Patronat per una norma de rang legal s’han de tramitar d’acord amb la normativa especifica que les reguli.
3. La concessió de les subvencions previstes a l’apartat c de l’article 13 es tramitaran d’acord amb el que preveu aquesta normativa, sense perjudici del caràcter supletori de la resta de normativa específica i general aplicable.

Article 15 – Contingut mínim del conveni, acord o resolució
El conveni, acord o resolució que resolgui els supòsits de subvenció directa han de tenir el contingut mínim següent:
1. Definició de l’objecte o activitat subvencionada.
2. Beneficiari (amb indicació del NIF o DNI).
3. Import de la subvenció i forma de determinar-lo: en funció d’un percentatge o una quantia fixa.
4. Percentatge que representa la subvenció, si escau.
5. Establir amb caràcter potestatiu els criteris de graduació dels possibles incompliments de les condicions de concessió de la subvenció.
6. Determinació de si es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de justificació.
7. En el cas de resolució o acord, aplicació pressupostaria a que s’imputa la despesa.
8. En el cas de resolució o acord, forma d’acceptació de la subvenció.
9. Termini i forma de justificació.
10. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions o ajudes.
11. Difusió, publicitat i, si escau, conseqüències del seu incompliment.
12. Verificació i control.
13. En el cas de convenis, termini de vigència.
14. Reintegrament de la subvenció.
15. Règim jurídic

CAPÍTOL III – ASPECTES COMUNS
Article 16 – Presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds dels interessats s’han de presentar d’acord amb els models normalitzats que s’estableixin. Quan es tracti de concurrència competitiva, s’ha de fer en la forma, el temps i amb la documentació que determinin la convocatòria i les bases especifiques.
2. El contingut mínim de les sol·licituds és el següent:
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho subscriu.
b) Referencia de l’acord/resolució de l’òrgan competent que autoritza la presentació de la sol·licitud.
c) Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb indicació del DNI o NIF).
d) Breu descripció de les activitats a subvencionar i pressupost total de les despeses totals previstes.
e) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar al Patronat les que s’obtinguin en el futur.
f) Compromís de complir les condicions de la subvenció.
g) Certificat del corrent de pagament de l’Agencia Estatal d’Administració Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
h) Declaració del peticionari, de no trobar-se incurs en cap incompatibilitat de les que s’estableixen en l’article 13 de la Llei General de Subvencions.
3. La documentació complementaria que a títol indicatiu cal presentar, la qual podrà ser original o còpia autenticada, és la següent:
a) Memòria explicativa de l’activitat.
b) Descripció detallada de la despesa que cal subvencionar, si escau, quan no coincideixi amb la totalitat de la memòria o el projecte.
c) Qualsevol altre tipus de documentació complementaria que especifiquin les bases reguladores.
4. Les sol·licituds podran ser presentades mitjançant el registre general d’entrada de documents del Patronat.
5. L’esmena de defectes o l’aportació de documentació requerida s’ha de fer, previ requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. En el cas de concessió directa, aquest termini podrà ser ampliat prudencialment fins a 5 dies, a petició de la persona interessada o a iniciativa de l’òrgan corresponent, abans que finalitzi el termini inicial d’esmena, quan l’aportació dels documents requerits presentin dificultats especials. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que la persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució i s’arxiven les actuacions sense cap tràmit ulterior.

Article 17 – Instrucció
Les activitats d’instrucció comprenen la sol·licitud de tots els informes i documents que es considerin necessaris per resoldre o que exigeixin les normes que regulen la subvenció, i l’avaluació de les sol·licituds d’acord amb els criteris, les formes i les prioritats establertes a la convocatòria o a les normes reguladores.

Article 18 – Resolució
S’estableix que el termini màxim per resoldre el procediment de concessió de subvencions és de 6 mesos, tret que una norma de rang legal estableixi un termini superior o que estigui previst en la normativa de la Unió Europea. En el cas de procediment de concurrència competitiva, aquest termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria corresponent ―tret que aquesta posposi els efectes a una data posterior―, i en el cas de concessió directa, a partir de la data de presentació de la sol·licitud.
La resolució s’ha de notificar als beneficiaris en el termini màxim de 10 dies des de la data de la seva adopció, com també als sol·licitants les peticions dels quals resultin desestimades.
Transcorreguts sis mesos des de la presentació de la sol·licitud de subvenció, la persona interessada entendrà desestimada la seva petició.

Article 19 – Acceptació
Per a l’efectivitat de la subvenció, caldrà que el beneficiari accepti les condicions amb que ha estat concedida s’entendrà acceptada de forma tàcita pel fet d’haver transcorregut un mes des de la notificació de la concessió sense que el beneficiari hagi manifestat expressament cap objecció.
En el cas de subvencions instrumentades mitjançant conveni, s’entén acceptada la subvenció amb la signatura del conveni per part del benefici.

Article 20 – Modificació de subvencions
No es por procedir a la modificació de la subvenció atorgada.

Article 21 – Despeses subvencionables
1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta normativa, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableixen les bases reguladores, el conveni, acord o resolució. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
2. Es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de justificació determinat per la normativa reguladora de les subvencions, sempre que s’especifiqui a les bases reguladores, al conveni, acord o resolució.
3. Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les notarials i registrals, les despeses pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les d’administració especifiques son subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada, i son indispensables per a la seva preparació o execució adequada, i sempre que ho prevegin així les bases especifiques. Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancaria poden ser subvencionades quan ho prevegi així la normativa reguladora de la subvenció.
En cap cas no son despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.

Article 22 – Obligacions del beneficiari
Són obligacions dels beneficiaris de subvencions concedides pel Patronat:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar al Patronat, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores especifiques.
f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
g) Fer constar expressament el suport econòmic del Patronat i de la Diputació de Girona en els supòsits que es sol·liciti, en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció.
h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi jurídicament en l’empresa a efectes de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l’Agencia Tributària.

Article 23 – Publicitat
1. El Patronat ha de publicar en la web amb periodicitat semestral, les subvencions concedides, amb expressió de la convocatòria, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.
2. No es necessària la publicitat assenyalada a l’apartat anterior en els casos següents:
a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el pressupost del Patronat.
b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d’un beneficiari concret, resultin imposats per una norma amb rang legal.
c) Quan la publicació de les dades del beneficiari, pel que fa a l’objecte de la subvenció, pugui ser contraria al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en els termes de la legislació aplicable.
3. La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà l’autorització tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació, en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, llevat que les bases reguladores, conveni o resolució indiquin una altra cosa.

TÍTOL III – JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
CAPÍTOL I – JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

Article 24 – Regles generals de les justificacions
La justificació es un acte obligatori del beneficiari de la subvenció i comporta l’acreditació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el seu atorgament, i s’haurà de documentar en alguna de les modalitats establertes en l’article següent i d’acord amb el que disposin les bases reguladores específiques, el conveni o la resolució d’atorgament.

Article 25 – Modalitats de justificació
La justificació s’haurà d’efectuar en la forma determinada en les bases reguladores, conveni o acord de concessió i concretament s’haurà de presentar la documentació que es determina a continuació:
a) Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments realitzats en compliment de les condicions de la subvenció concedida.
b) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
c) Si l’import de la subvenció es superior a 60.000,00 euros, juntament amb la documentació referenciada anteriorment s’adjuntaran una relació classificada de les
despeses efectuades juntament amb les factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori equivalent.
d) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.

Presentació d’estats comptables. Aquesta modalitat es podrà utilitzar quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d’una entitat, sigui quin sigui el percentatge de la subvenció en relació amb el pressupost general de l’entitat, la qual haurà de presentar com a justificants una memòria de l’activitat i els comptes o estats financers corresponents a l’exercici al qual es refereixi la subvenció o a l’exercici anterior, si s’escau, que acreditin la realització de l’activitat subvencionada.

Article 26 – Termini de justificació
1. Les subvencions s’hauran de justificar en el termini establert a les bases reguladores, el conveni, acord o resolució de concessió, que serà en general de tres mesos des de l’acabament del termini previst per a la realització de l’activitat.
2. El Patronat podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una prorroga del termini de justificació que no excedirà de la meitat d’aquest, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de prorroga, haurà de fer-ho formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte, mitjançant el model normalitzat de prorroga de subvencions. Les peticions de prorroga s’entendran concedides en els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari.

Article 27 – Comprovació de les justificacions
El Patronat comprovarà que la documentació justificativa es presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment, i si escau, haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb el que s’estableix a l’article 31.

Article 28- Minoració de la subvenció
Llevat que les bases, el conveni o l’acord de concessió no estableixin res en contrari, quan el beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació es minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció esta calculat basant-se en un percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la subvenció a pagar s’ha de reduir en funció d’aquest percentatge. Si l’import de la subvenció es una quantia certa, la quantitat es reduirà d’acord amb els criteris de graduació establerts en les bases de la convocatòria o l’acord o resolució de la concessió, i si no n’hi ha, pel criteri de proporcionalitat. En qualsevol cas, s’entendrà que es a compte del beneficiari la diferencia de finançament necessari per a l’execució de l’activitat subvencionada. El procediment de modificació de la subvenció per minoració es regularà d’acord amb l’apartat segon de l’article 34.

Article 29 – Pagament de les subvencions
1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’ha d’efectuar una vegada justificades, d’acord amb el que preveu l’article 27 d’aquesta normativa
2. El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancaria al compte de titularitat de la persona física o jurídica, o entitat beneficiaria de la subvenció, que prèviament haurà determinat la persona o entitat.
3. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa en casos puntuals que s’han d’explicitar en les bases específiques o en l’acte de concessió. En aquest cas, el termini per presentar les justificacions es el que s’hi hagi establert. En aquests casos es poden exigir garanties als perceptors, per assegurar que s’efectua la totalitat de l’obra o activitat subvencionada i que es compleixen els objectius de la subvenció.
4. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor del Patronat, es pot efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.

TÍTOL IV – INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS
Article 30 – Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions
Son causes de nul·litat de les resolucions de concessió les altres infraccions de l’ordenament jurídic i, en especial, de les regles contingudes a la Llei General de Subvencions (LGS), i la manca o insuficiència de crèdit.

Article 31 – Revocació de la subvenció
El centre gestor informarà a l’òrgan competent sobre la revocació de la subvenció en els casos següents:
a) Quan el beneficiari hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant les condicions que n’haurien impedit la concessió.
b) Quan hi hagi incompliment total de l’objecte, activitat o projecte subvencionat.
c) Quan hi hagi incompliment de l’obligació de presentar la justificació en els termes establerts en la convocatòria.
d) En la resta de casos establerts per llei.

Es procedirà a notificar al beneficiari la proposta de revocació de la subvenció i es concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior. La revocació de la subvenció comportarà l’obligació de retornar les quantitats percebudes en aquest concepte.

Article 32 – Reintegrament de subvencions ja satisfetes
1. Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor esta obligat a reintegrar-ne l’excés. De la mateixa manera, estan obligats a reintegrar les subvencions:
a) Els beneficiaris que han obtingut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant les condicions que n’haurien impedit la concessió.
b) Els beneficiaris que han incomplert totalment o parcialment l’objectiu de l’actuació o projecte.
c) Els beneficiaris que han incomplert l’obligació de justificar en els terminis establerts.
d) Els beneficiaris que s’hi han resistit o que han obstruït les actuacions de comprovació i de control financer.
e) Els beneficiaris que es trobin en algun altre dels supòsits previstos en la normativa general o especifica que hi sigui aplicable.
2. Quan l’incompliment per part del beneficiari sigui parcial, i s’acrediti una actuació inequívoca cap a la satisfacció dels compromisos, la quantitat a reintegrar estarà determinada pels criteris establerts a les bases, conveni o acord de concessió, i si no n’hi ha, s’aplicarà el criteri de proporcionalitat.
3. Juntament amb la quantitat a reintegrar, l’ens subvencionat haurà d’ingressar els interessos dels excessos percebuts, calculats segons els tipus d’interès de demora acreditats des del moment del pagament.

Article 33 – Prescripció
El dret del Patronat de Turisme Costa Brava Girona a reconèixer o liquidar el reintegrament prescriu al cap de 4 anys i es computa, en cada cas:
a) Des del moment en que va vèncer el termini per presentar la justificació per part del beneficiari.
b) Des del moment de la concessió de la subvenció, en els casos que s’hagi concedit en consideració a la concurrència d’una determinada situació en el beneficiari, que no requereixi altra justificació que l’acreditació per qualsevol mitja dels previstos en Dret de la situació esmentada prèviament a la concessió.
c) Des del moment en que venç el termini en el qual s’han de complir o mantenir per part del beneficiari determinades condicions o obligacions establertes.

Article 34 – Procediment de reintegrament
1. L’òrgan competent per exigir al beneficiari el reintegrament de la subvenció és l’òrgan que la va concedir.
2. En la tramitació del procediment s’ha de garantir, en tot cas i en la forma i moment adequats, el dret d’audiència de la persona interessada.
3. El termini màxim per resoldre i notificar es determina en 12 mesos de de la iniciació de l’expedient. 11
4. El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa produeix la caducitat del procediment, sense perjudici de continuar les actuacions fins al seu acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per les actuacions realitzades fins a l’acabament del termini esmentat.

TÍTOL V – CONTROL FINANCER
Article 35 – Control financer
La societat realitza anualment el control financer de l’exercici, en aquest control s’inclouran actuacions de control financer sobre tota classe de subvencions atorgades pel Patronat, tant si el seu atorgament s’ha fet per mitja de concurrència competitiva com si s’ha fet per concessió directa, i fins i tot quan aquesta normativa interna tingui caràcter supletori.

La Intervenció de la Diputació efectuarà el control financer de conformitat amb el que disposen la legislació general pressupostaria i les seves normes de desenvolupament. Es podrà contractar per a aquesta tasca, mitjançant el corresponent expedient de contractació, la col·laboració d’empreses privades d’auditoria per a la realització de controls financers de subvencions, les quals hauran de seguir la metodologia utilitzada per la pròpia Intervenció.

Els beneficiaris i tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o de la seva justificació estaran obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els sigui requerida pel personal que efectuï el control financer, el qual tindrà les facultats següents: el lliure accés a la documentació objecte de comprovació, als locals de negoci i altres establiments o llocs on es desenvolupi l’activitat subvencionada, a l’obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document relatiu a les operacions en que hi hagi indicis de la incorrecta obtenció o destí de la subvenció, i també el lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les subvencions objecte de control. Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a l’exercici del control financer seran els previstos en la legislació general de subvencions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
El President del Patronat és l’òrgan competent per resoldre totes les qüestions i dubtes que es plantegin sobre l’aplicació i la interpretació d’aquesta normativa interna.

Aquesta normativa interna de gstió de les subvencions entrarà en vigor el dia següent al de la publicació en la web.