Licitació mitjançant procediment obert per la contractació del servei per a l’assessoriament i la implantació d’un sistema de prevenció i detecció de delictes per al Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES

ACTA SOBRE L’OBERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE A

ACTA DE LA MESA SOBRE L’OBERTURA DEL SOBRE B, PROPOSICIONS PONDERABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

ACTA OBERTURA SOBRE C, SOBRE PROPOSICIONS PONDERABLES DE FORMA AUTOMÀTICA I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITVA