Licitació mitjançant procediment obert per la contractació del servei de coordinació i organització dels esdeveniments enogastronòmics per al Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES

ACTA SOBRE L’OBERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE A

ACTA OBERTURA SOBRE B I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Licitació mitjançant procediment obert per la contractació del servei per a l’assessoriament i la implantació d’un sistema de prevenció i detecció de delictes per al Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES

ACTA SOBRE L’OBERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE A

ACTA DE LA MESA SOBRE L’OBERTURA DEL SOBRE B, PROPOSICIONS PONDERABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

ACTA OBERTURA SOBRE C, SOBRE PROPOSICIONS PONDERABLES DE FORMA AUTOMÀTICA I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITVA

 

 

Licitació mitjançant procediment obert per la contractació del servei d’una Secretaria Tècnica de suport pel Club Salut i Benestar del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE L’ADJUDICACIÓ DE LA SECRETARIA TÈCNICA DE SUPORT PEL CLUB DE SALUT I BENESTAR

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Licitació mitjançant procediment obert per la contractació d’una empresa de serveis de relacions públiques i comunicació pel Club de producte de Golf del Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RELACIONS PÚBLIQUES I COMUNICACIÓ PEL CLUB DE PRODUCTE DE GOLF DEL PATRONAT DE TURISME

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITVA

Licitació mitjançant procediment obert per la contractació del servei d’una Secretaria Tècnica de suport pel nou Club de Turisme Esportiu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE L’ADJUDICACIÓ DE LA SECRETARIA TÈCNICA DE SUPORT PEL NOU CLUB DE TURISME ESPORTIU

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

 Informació addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓ SOBRE L’OBERTURA DEL SOBRE B, CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

ACTA OBERTURA DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL PERSONAL AMB CONTRACTE INDEFINIT EN PLANTILLA DELS LICITADORS PROVISIONALMENT EMPATATS

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

Licitació mitjançant procediment obert per la contractació del servei d’una Secretaria Tècnica de suport pel nou Club de Turisme Esportiu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

RESOLUCIÓ DEFINITIVA