Informació addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓ SOBRE L’OBERTURA DEL SOBRE B, CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

ACTA OBERTURA DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL PERSONAL AMB CONTRACTE INDEFINIT EN PLANTILLA DELS LICITADORS PROVISIONALMENT EMPATATS

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

Licitació mitjançant procediment obert per la contractació del servei d’una Secretaria Tècnica de suport pel nou Club de Turisme Esportiu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

RESOLUCIÓ DEFINITIVA