Licitació mitjançant procediment obert per la contractació dels serveis d’una secretaria tècnica de suport als Mercats de Països de l’Est del Patronat de Turisme Costa Brava Girona amb caràcter d’urgència

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE L’ADJUDICACIÓ DE LA SECRETARIA TÈCNICA DE SUPORT ALS MERCATS DE PAÏSOS DE L’EST

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA